Privacybeleid

Wij zijn GoHybrid, onderdeel van FacilitylinQ (hierna te noemen: “wij” of “ons”). Wij hebben als missie om iedereen te helpen met een verantwoorde, comfortabele en duurzame thuiswerkplek.

GoHybrid kwalificeert zich als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de gegevensverwerkingen.

Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van GoHybrid. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-03-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken:

Thomas van den Broecke

Pedro de Medinalaan 89
1086 XP Amsterdam (Nederland)
+31 (0)88 0204 300

support@gohybrid.nl

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Hieronder leest u op welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken, op welke wijze, waar wij deze (laten) verwerken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Categorieën persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer*

 *alleen van toepassing wanneer de bestelling via onze website en/of dienst gedeeltelijk of volledig betaald wordt door de websitebezoeker.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, en kan niet beoordelen zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze contactpersoon voor privacyzaken, dan verwijderen wij deze informatie.

Geanonimiseerde gegevens

Gegevens die anoniem worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld enkel uw IP-adres, internetbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress en WooCommerce hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress en WooCommerce zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress en WooCommerce maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress en WooCommerce behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Alle in dit privacybeleid genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van door WordPress en WooCommerce ingeschakelde derden.

Mailchimp

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwbrief vragen wij uw toestemming. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat de verzonden persoonsgegevens door MailChimp worden verwerkt en gaat u akkoord met de privacy voorwaarden van MailChimp.

Microsoft Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Office365 heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle in dit privacybeleid genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen (en installeren). Wij maken gebruik van de diensten van externe vervoerders voor het uitvoeren van de levering en installatie. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw voor- en achternaam, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en details met betrekking tot uw bestelling met die vervoerders delen. De vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de vervoerder onderaannemers inschakelt, stelt de vervoerder uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Alle in dit privacybeleid genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderaannemers die vervoerder inschakelt.

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw voor- en achternaam, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van inkoop- en verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze (hiervoor beschreven) dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Denk hierbij aan:

 • registreren van een bestelling van producten en diensten;
 • contact opnemen na een contactaanvraag;
 • het opstellen van offertes en overeenkomsten;
 • uitvoeren van de gesloten overeenkomst;
 • afleveren van onze producten of diensten;
 • facturatie en administratieve doeleinden;
 • het op de hoogte stellen van wijzigingen in onze producten of diensten;
 • verzenden van een nieuwsbrief; en/of
 • de werking van de webwinkel en website optimaliseren, verbeteren en beveiligen.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij wij uw toestemming hebben gekregen voor het verzenden van de nieuwsbrief of overige direct marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan hiervoor beschreven of om aan onze administratieve en wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding en gegevensbescherming gehouden op grond van de (verwerkers)overeenkomst gesloten tussen hen en ons, of een eed of wettelijke verplichting.

In bepaalde gevallen kunnen wij tevens op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wettelijke grondslag(en)

In beginsel is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Indien de verwerking van de persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zullen wij uw toestemming vragen voor de gegevensverwerking. In bepaalde gevallen kan de verwerking ook noodzakelijk zijn in het kader van een op ons rustende wettelijke verplichting of voor de behartiging van een algemeen gerechtvaardigd belang. In dit laatste geval zullen wij te allen tijde aan afweging maken tussen onze belangen en uw privacybelang.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen dienen wij facturen en (financieel-) administratieve persoonsgegevens in ieder geval zeven (7) jaar na vastlegging van de gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en dergelijke. Indien uw gegevens worden gedeeld met derden, dragen wij er zorg voor dat zij tevens zijn gehouden tot geheimhouding en gegevensbescherming op grond van (verwerkers)overeenkomsten, een eed of wettelijke verplichting. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw – bij ons reeds bekende – e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een gangbare elektronische vorm of schriftelijk, indien gewenst. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek(en) reageren. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, u kunt te allen tijde onderstaande verzoeken bij ons indienen en komen graag samen met u tot een oplossing. U kunt uw verzoek(en) doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Indien u echter vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken, heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle geregistreerde gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, zonder onredelijke vertraging te laten wissen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, verbinden wij ons ertoe om alle gegevens die over u zijn verzameld te verwijderen. Daarbij zijn wij echter verplicht om bepaalde wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen die onmiddellijke verwijdering van deze gegevens kunnen voorkomen. Als deze redenen van invloed zijn op de verwijdering, informeren we u hierover.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

Tot slot heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde weer in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van GoHybrid. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Google analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derden partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Door te klikken op links van websites van derden die op onze website worden weergegeven of door de gegeven instructies op te volgen, kan dit vervolgens leiden tot het verzamelen van gegevens. We hebben geen controle over gegevens die met of zonder toestemming zijn verzameld via advertenties of websites van derden. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van de betreffende websites van deze derden.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

GoHybrid
Pedro de Medinalaan 89-91
1086 XP Amsterdam
+31 (0)88 0204 300
www.gohybrid.nl
support@gohybrid.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32098040

Contactpersoon voor privacyzaken:

Thomas van den Broecke